OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” realizując działalność statutową przetwarza dane osobowe, które otrzymuje od osób, których dane dotyczą lub z innych źródeł.

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przedstawia następującą informację. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania otrzymanych danych osobowych jest Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” z siedzibą w Katowicach przy Placu Wolności 12a. 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pisząc na adres pocztowy Zespołu lub adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

1. Dane osobowe otrzymane dobrowolnie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
Mogą być przekazane podmiotom lub organom uprawnionym do ich otrzymania ze względu na obowiązujące przepisy prawa a także osobom i podmiotom wskazanym w oświadczeniu lub innym wyraźnym działaniu potwierdzającym uprawnienie Administratora do ich udostępnienia a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne i serwisowe na podstawie umowy powierzenia.
Przetwarzane są dopóki nie zostanie wycofana zgoda. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

2. Dane osobowe, których podanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO), a także gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO).
Dane te mogą być przekazane podmiotom lub organom uprawnionym do ich otrzymania ze względu na obowiązujące przepisy prawa, osobom lub podmiotom, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne i serwisowe na podstawie umowy powierzenia. Przetwarzane są w czasie obowiązywania umowy a także po jej zakończeniu przez okres w jakim przepisy prawa obligują do tego Administratora.

3. Dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – działalność statutowa Zespołu (art. 6 ust. 1 pkt e RODO). Mogą być przekazane podmiotom lub organom uprawnionym do ich otrzymania ze względu na obowiązujące przepisy prawa, osobom lub podmiotom (również działającym w państwach trzecich) w celu zrealizowania zadania artystycznego a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne i serwisowe na podstawie umowy powierzenia. Przetwarzane są dopóki nie ustanie cel ich przetwarzania lub zostanie zgłoszony sprzeciw do Inspektora ochrony danych.

4. Dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. marketing bezpośredni, dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Mogą być przekazane podmiotom lub organom uprawnionym do ich otrzymania ze względu na obowiązujące przepisy prawa a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne i serwisowe na podstawie umowy powierzenia.
Przetwarzane są dopóki nie ustanie cel ich przetwarzania lub zostanie zgłoszony sprzeciw do Inspektora ochrony danych.

5. Dane osobowe podawane w celu zarezerwowania biletu na koncert, w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail – w przypadku rezerwacji drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wcześniejszego zarezerwowania biletu. Dane te mogą być przekazane podmiotom lub organom uprawnionym do ich otrzymania ze względu na obowiązujące przepisy prawa. Usuwane są bezpośrednio po zakończeniu imprezy.

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
b) usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie, w jakim nie zabraniają tego przepisy prawa),
c) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (dotyczy danych osobowych przetwarzanych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów),
d) przenoszenia danych (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody i zawartej umowy),
e) wycofania zgody (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody),
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Inspektorem ochrony danych.

Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, a także profilowaniu.

W przypadku otrzymania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą osoba, której dane dotyczą otrzyma informację o pozyskaniu jej danych osobowych a także inne wskazane w art. 14 RODO.